Podání žádosti o dotaci krok za krokem

  1. Objednání paketu,potrubí, montáže a projektu v e-shopu solarnizbozi.cz
  2. Prohlídka místa instalacetechnikem, upřesnění řešení instalace 
  3. Podpis smlouvy o dílo
  4. Zaplacení ceny projektu 9 999 Kč vč. DPH
  5. Vyhotovení projektu solárního systému dle požadavku Zelená úsporám.
  6. Podání žádosti Zelená úsporám o finanční příslib dotace. Odeslání žádosti o dotaci na fond MŽP. (V ceně dodávky)
  7. Schválení dotace Zelená úsporám fondem MŽP
  8. Instalace solárního systému a uvedení solárního systému do provozu.
  9. Zaslání faktur na Novou zelenou úsporám k proplacení dotace
  10. Fond MŽP vyplácí dotaci na solární systém dotaci 35 000Kč – ohřev vody nebo 50 000 Kč - přitápění.

 Pozn.: Investor nemusí čekat na schválení dotace ( bod 6 ). Jestliže splňuje podmínky pro schválení dotace bude schválena . V tom případě je možno provést realizaci ihned po podpisu smlouvy o dílo a žádost o příslib dotace podat zároveň s žádosti o vyplacení dotace. Celý proces se časově urychlí o cca 1-2 měsíce.

 

DOKUMENTY NUTNÉ K ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 a)   Objednatel poskytne (zapůjčí) kopie projekční (stavební) dokumentace k rodinnému domu pro vyhotovení projektu solárního systému dle Zelená úsporám.

b)    Projekční dokumentace musí obsahovat minimálně: Půdorysy stavby – všech podlaží, bokorys stavby včetně střechy, tloušťky a složení stěn včetně případného zateplení, velikost oken jejich počet a stáří, typ oken a zasklení ( plastová/ dřevěná, izolační dvojskla / trojskla apod. )  

 c)   Souhlasné prohlášení spoluvlastníků s úředně ověřenými podpisy (1 originál), v případě 2 majitelů

 d)   List vlastnictví k nemovitosti (1 originál ne starší 90 dní v den podání žádosti)

 e)   Doklad o projednání záměru s místně příslušným stavebním úřadem. Ohlášení stavby. (1 originál)

 

Dokumenty zajišťované dodavatelem solárního systému firmou T.W.I.

a)    Projekt a energetický posudek Zelená úsporám

b)    Žádost o dotaci Zelená úsporám. Podání žádosti na fond MŽP.

c)    Vzor žádosti ohlášení stavby, pro jednání se stavebním úřadem